0,00 €0

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

  Všeobecné obchodné podmienky

   pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.paperpack.sk

   Základné údaje


   Prevádzkovateľ obchodu: OTAVIUS spol. s.r.o.
   Miesto podnikania: Cambelová 13, 976 13 Slovenská Ľupča
   IČO: 50376837
   DIČ:2120298994
   IČ DPH: SK2120298994
   Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddelenie Sro,vložka č.30056/S
   Bankové spojenie:
   IBAN: SK16 0200 0000 0037 0045 2853
   VÚB Banka číslo účtu 3700452853 / 0200
   Telefónny kontakt: +421 905 707 619
   email: otavius@otavius.sk
   www.paperpack.sk

   Všeobecné ustanovenia


   1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: OTAVIUS spol .s.r.o. (ďalej len "predávajúci"), ktorý prevádzkuje internetový obchod
   www.paperpack.sk (ďalej len „internetový obchod “) a kupujúcim.
   1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
   1.3. Zoznam tovaru na internetovej stránke internetového obchodu je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.
   1.4. Na účely ustanovenia § 4 ods. 1. písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len „ zákon o elektronickom obchode “) podlieha činnosť predávajúceho nasledovnému orgánu dozoru:
   Orgán dozoru:
   Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
   Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
   Odbor výkonu dozoru
   tel. č.: 048/412 49 69
   048/415 18 71
   fax. č: 048/4124 693

   2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy


   2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho
   www.paperpack.sk . Výber tovarov z aktuálnej ponuky potvrdí tlačidlom „Vložiť do košíka“ čím sú produkty automaticky vložené do "Košíka".
   2.2. Po ukončení výberu produktov klikne na tlačidlo "Košík", kde vyplní potrebné údaje – spôsob dopravy, osobné údaje a objednávku potvrdí tlačidlom „Potvrdiť objednávku“.Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná kliknutím na slovo (Upraviť), ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“(objednávka s povinnosťou platby). Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.
   2.3. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu.
   2.4. Akceptáciou predávajúceho je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti a navrhne mu najbližší termín dodania.
   2.5. Akceptácia objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

   3. Práva a povinnosti predávajúceho


   3.1. Predávajúci je povinný:
   a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
   b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné všeobecne záväzné právne predpisy SR, ktoré sa na tovar vzťahujú,
   c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
   3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

   4. Práva a povinnosti kupujúceho


   4.1. Kupujúci je povinný:
   a) prevziať tovar dodaný predávajúcim na základe objednávky kupujúceho,
   b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
   c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
   d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
   4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v akceptácii objednávky.

   5. Dodacie podmienky


   5.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar odoslať kupujúcemu v lehote do 48 hodín od dodania tovaru dodávateľom (ak je tovar na sklade), alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. V špecifických prípadoch sa môže táto lehota predlžiť o lehotu určenú dodávateľom, alebo výrobcom.
   5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.
   5.3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
   5.4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
   5.5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. aj pred prevzatím tovaru od predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe kúpnej ceny tovaru. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby (vrátenia kúpnej ceny tovaru), pričom v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

   6. Kúpna cena


   6.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena je v mene Eur. Predávajúci je platcom DPH. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania.
   Kupujúci si môže vybrať spôsob platby a to prevodom peňazí cez bankový účet alebo dobierkou. Za dobierku je príplatok podľa cenníka dopravy.
   6.2. V prípade zvolenej platby prevodom na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od Potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.
   V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

   7. Nadobudnutie vlastníctva


   7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

   8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)


   8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu tovaru bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
   8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú ustanovenia tohto článku, ako aj ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane spotrebiteľa “).
   8.3. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
   8.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
   8.5 Postup vybavovania reklamácií.
   8.5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru osobne v prevádzke predávajúceho na Otavius, spol s.r.o., Cambelová 13, Slovenská Ľupča, písomne, prostredníctvom e-mailu doručenému predávajúcemu, alebo vyplnením reklamačného formulára, ktorý je k dispozícii na stiahnutie v bode 11.3. tohto článku. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 8. zákona. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu doručenému kupujúcim predávajúcemu, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
   8.6. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
   8.7. Nárok na uplatnenie nárokov z vád tovaru u predávajúceho kupujúcim zaniká:
   a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
   b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
   c) uplynutím záručnej doby tovaru,
   d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
   e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
   f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
   g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
   h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
   i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
   j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
   8.8. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená dlhšia záručná doba a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou.
   8.9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
   8.10. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru.

   9. Ochrana osobných údajov


   9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
   9.2. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim uzavrieť. Účelom spracúvania osobných údajov poskytnutých kupujúcim je potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu, doručenie objednaného tovaru, vybavovanie reklamácií tovaru.
   9.3. Kupujúci vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 10 rokov. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, alebo doplnil údaje, ktoré sa ho týkajú.
   9.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 13 ZOOÚ bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v ods. 9.2. týchto obchodných podmienok.
   9.5. Predávajúci oboznamuje kupujúceho, že ďalšími príjemcami jeho osobných údajov môžu byť zmluvní dopravcovia: Slovenská pošta a.s., Slovak Parcel Service s.r.o., Zásielkovňa a prevádzkovateľ e-shopového systému.
   9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 13 ZOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
   9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanoveniami zákona 18/2018 ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
   9.7. Dotazník v rámci programu Overené zákazníkmi
   Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

   10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


   10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
   10.2. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, je okrem prípadu uvedeného v bode 5.5. oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
   a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.10.3. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
   10.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.
   10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť kupujúcemu už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
   10.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, alebo jej časť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
   10.7. PlatformaRSO

   11. Záverečné ustanovenia


   11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
   11.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
   11.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
   reklamacny_formular.docx
   formular-na-odstupenie-od-zmluvy.docx
   Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018 a v plnom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky.
   Kontakt
   Otavius, spol. s r.o. Cambelova 13 976 13 Slovenská Ľupča IČO: 50376837 DIČ: 2120 298994 IČ DPH: SK2120298994 Zapísaná okresného súdu v Banskej Bystrici so spis. značkou 3/Re/290/2016 zo dňa 14.6.2016 Banka SWIFT:SUBASKBX